Russische taal en maatschappij

2012-13: Russisch in contact


Beschrijving

De tweedejaars BA-cursus Russische taal en maatschappij (USIS code 5642ITM) omvat 10 ects en behandelt de Russische taal vanuit een grotendeels sociolinguïstisch perspectief: hoe kunnen we in heden en verleden de structuur, de functie, en de variatie en norm van de Russische taal duiden, zowel ten opzichte van andere nauw verwante talen en samenlevingen als binnen de eigen maatschappij en haar verschillende sociale groeperingen?

In het collegejaar 2012-13 staat binnen dit brede sociolinguïstische kader het thema Russisch in contact centraal. Daarbij komen de volgende vier onderwerpen aan bod:

 1. Russisch in contact met de andere Slavische talen (4 bijeenkomsten)
 2. Russisch in contact met Fins-Oegrische talen (1 bijeenkomst)
 3. Russisch in contact met het Kerkslavisch (1 bijeenkomst)
 4. Russisch in contact met de talen van Eurazië (5 bijeenkomsten)

Leerdoel is het verwerven van een gedegen kennis van en inzicht in de (socio)linguïstische positie van de Russische taal in heden en verleden. De cursus bouwt voort op de desbetreffende colleges binnen het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde

Tijd & plaats

De cursus wordt gegeven op de vrijdagen van 11.15 tot 13.00 uur in Lipsius 235C, op het 'WSD [Witte Singel Doelen]-complex' (klik hier voor een plattegrond).

Toetsing

De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een schriftelijk tentamen (5 ects) over (a) de collegestof en (b) het op college en op de website StudentWebLogin ter beschikking gestelde materiaal. Datum tentamen en herkansing: zie het tentamenrooster.
 • Een werkstuk (5 ects) van minimaal 4000 woorden (exclusief noten en bibliografie) over een thema dat aansluit bij de inhoud van de cursus. Een mondelinge presentatie op het eind van de collegecyclus maakt deel uit van het cijfer voor het werkstuk. De presentatie duurt 20 minuten en moet vergezeld gaan van een powerpoint en eventueel een handout. (Indien geen mondelinge presentatie wordt gegeven, wordt 1 punt in mindering gebracht op het eindcijfer.) Het werkstuk moet uiterlijk 7 januari 2013, om 12.00 uur, worden ingeleverd (als bijlage per mail aan de docent).

Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de beide deelcijfers. Deelcijfers mogen niet lager zijn dan een vijf.


Rooster

Let op: in de loop van de college-cyclus zijn afwijkingen op het rooster mogelijk.

College 1: vrijdag 14 september
 • Inleiding: bespreking van de inhoud van de cursus en de toetsingsonderdelen; bespreking van het werkstuk
 • Russisch in contact met de andere Slavische talen I: overeenkomsten en verschillen in de fonologie (1)
College 2: vrijdag 21 september
 • Russisch in contact met de andere Slavische talen II: overeenkomsten en verschillen in de fonologie (2)
College 3: vrijdag 28 september
 • Russisch in contact met de andere Slavische talen III: overeenkomsten en verschillen in het werkwoordsysteem
College 4: vrijdag 5 oktober
 • Russisch in contact met de andere Slavische talen IV: overeenkomsten en verschillen in het nominale systeem
College 5: vrijdag 12 oktober
 • Russisch in contact met het Kerkslavisch: Kerkslavismen in het modern Russisch; functie en gebruik in de middeleeuwen ('diglossie')
College 6: vrijdag 19 oktober
 • Russisch in contact met Fins-Oegrische talen: substraatwerking
College 7: vrijdag 9 november (NB 26 oktober en 2 november vallen uit)
 • Russisch in contact met de talen van Eurazië I: introductie en overzicht
College 8: vrijdag 16 november
 • Russisch in contact met de talen van Eurazië II: de positie van het Russisch in de Baltische staten
College 9: vrijdag 23 november
 • Werkstuk: Inleveren werkplan
 • Russisch in contact met de talen van Eurazië III: de positie van het Russisch in de Slavische republieken en Moldova
College 10: vrijdag 30 november
 • Consultaties werkplan
 • Russisch in contact met de talen van Eurazië IV: de positie van het Russisch op de Kaukasus
College 11: vrijdag 7 december
 • Russisch in contact met de talen van Eurazië V: de positie van het Russisch in Siberië
 • Voorbereiding op het tentamen en werkstuk
College 12: vrijdag 14 december
 • Russisch in contact met de talen van Eurazië VI: de positie van het Russisch in Centraal Azië
 • Voorbereiding op het tentamen en werkstuk